Индустриалните клъстери – начин за повишаване на конкурентоспособността

През последните години изключително много се заговори за т.нар. клъстеризация на бизнеса, като европейските политики в областта са много и активни. Какво обаче се крие зад понятието „клъстер“ и как бихме могли да се възползваме от ползите на клъстеризацията в бизнеса?

Какво е „индустриален клъстер“?

В икономиката съществува точно определение клъстер, и според него, клъстерът представлява географски свързана мрежа от компании, които изпълняват сходни, взаимообвързани и/или допълващи се дейности. Между фирмите трябва да има активни канали за делови взаимоотношения и постоянна комуникация, като е необходимо те да използват обща специализирана инфраструктура, пазари на труда и услуги, както и дасподелят общи възможности за развитие и разширяване на дейността.

Има 3 основни фактора за участниците в клъстера:

  • Клъстерът трябва да бъде ситуиран на конкретен адрес. Практиката показва, че близостта на участниците е от основно значение за успеха на клъстерните инициативи,
  • Трябва да има ясна визия за развитието на клъстера,
  • Трябва да има една фирма или организация, която да има водеща роля в инициативата.

Един от скорошните клъстери в областта на информационните технологии е Kлъстер ИДНИ. КИДНИ е иновационен клъстер, който събира малки новосъздадени предприятия, които предоставят различни услуги и технологични решения в сферата на информационните технологии.

Основната цел на КИДНИ е да събере взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании,  сред които доставчици, фирми и организации, предоставящи технологични в дадена географска област, такаче да се оптимизира използването на ресурси за всеки един от членовете на клъстера.

КИДНИ се стреми да използва всички предимства на клъстеризацията, а именно да създаде своебразна самоорганизираща се производствена система, в която компаниите си сътрудничат във вертикални или хоризонтални „вериги“, за да реализират допълнителна добавена стойност и да повишават своята конкурентоспособност.

КИДНИ ще събира компании, които имат известен опит в сътрудничеството помежду си. Стъпките, насочени към взаимодействие и в подкрепа на фирмите по отношение на иновации, дизайн, качество, продуктово развитие и маркетинг са изключително важни.

От основно значение в целите на КИДНИ е да постигне практическата стъпка към бизнес-коопериране и стимул за развитие на активи, технологии, инфраструктура и съвместни инвестиции – ефекти, които не биха могли да бъдат постигнати от една единствена фирма. Създатлите му се надяват да постигнат също съществено снижаване на разходите за членовете на мрежата.

Участниците в КИДНИ могат да са: юридически лица, еднолични търговци, неправителствени организации, обучаващи организации, научни звена, както и физически лица, които се организират около един обединяващ ги продукт или услуга и създават мрежа, която да бъде привлекателна за местни и чуждестранни инвеститори.


Публикувано

в

Още по темата: