Резерватът „Сребърна“

Резерват Сребърна

Като съм заговорил на туристическа тематика, се присетих за едно материалче по темата, което мога да споделя – за природен резерват „Сребърна“.

На 17 км. в западна посока от областния град Силистра, на един от  бреговете на езерото Сребърна и на около 1,5 км южно от река Дунав е разположено село Сребърна. То е едно от красивите селца,  които се разпростират в равнината на Добруджа.

Тук се намира резерватът „Сребърна”, който е уникална забележителност в региона.

Съгласно Рамсарската конвенция езерото Сребърна е обявено за влажна зона през 1975 г. с международно значение, а през 1977 г.  за Биосферен резерват. По-късно през 1983 г. е вписано в списъка на ЮНЕСКО като обект на световното природно и културно наследство. В 1990 г. е провъзгласено за Орнитологично важно място.

Водата на езерото е с дълбочината около 1,5 м. По цялото дъно има образуван дебел слой тиня, в която има разнообразни животински и растителни организми.

В списъка на резервата са включени над 160 вида птици, които населяват неговите тръстики и намират уют и спокойствие. Това многообразие от птици е почти половината от птичия свят, живеещ в България . Над  90 вида от птиците свиват гнезда и отглеждат малките си тук. Когато настъпи прелетият периода и през зимата резерватът Сребърна се превръща в междинна станция за храна и  нощувка на птичите ята. В езерото гнездят някои от птиците, застрашени от изчезване. Къдроглавите пеликани са една от колониите, които се срещат тук и само на още няколко места, а имено – в делтите на реките Волга и Дунав и в Беломорска Тракия в Гърция. Това означава, че в Европа тези птици се срещат само на тези четири места.

Чаплите са следващата многобройна колония, разположена до колонията на пеликаните. Добрите условия предлагани от езерото са предпоставка за развитието на семействата на голямата бяла чапла, на сивата, бялата малка, гривестата и нощната чапла и още доста редки птици за българската и европейската орнитофауна.

В езерото обитават и различни видове риба – костур, щука, лин, каракуда, червеноперка. Тези риби са важна храна за птиците в резервата.

В близост до селото е разположен природо-научният музей, който притежава експозиция от препарирани обитатели на резервата. От него има възможност за наблюдение на птиците в резервата. Чрез видеокамера в средата на блатото, където гнездят пеликаните се изпращат картина и звуци, които се предават на екран в музея.

За любителите на преходи около резервата е създадена екопътека, по която  има построени беседки за почивка и площадки, откъдето се наблюдават птиците.

Резерватът „Сребърна“ е сред стоте национални туристически обекта. Той е невероятно богатство и гордост за страната ни.